میز ویبره و همه چیز درباره میز ویبره

میز ویبره و همه چیز درباره میز ویبره

میز ویبره های متحرک در ابعاد :

۶۰ cm x 4 m
50 cm x 3.5 m
50 cm x 3 m
50 cm x 2.5 m
50 cm x 2 m
50 cm x 1 m

میز ویبره های ثابت در ابعاد:

۱ m x 1 m
1.5 m x 1 m
1.5 m x 1.5 m
2 m x 1 m
2.5 m x 1 m
3 m x 1 m
3 m x 1.2 m
3 m x 1.5 m
3 m x 2 m

میز ویبره
میز ویبره
بستن منو